Start & stop:

var fotorama = $('#start-n-stop').data('fotorama');
$('#start').on('click', function () {
  fotorama.startAutoplay(3000);
});
$('#stop').on('click', function () {
  fotorama.stopAutoplay();
});

Photos by Andrey Okonetchnikov