jquery.tabulation: Tabs Paginator Demos

Init with data attribute (standard)
Tab #1
Tab #2
Tab #3
Tab #4
Tab #5
Set active tab on init
Tab #1
Tab #2
Tab #3
Tab #4
Tab #5
Unlimited nav buttons
1 2 3
Tab #1
Tab #2
Tab #3
1 2 3
Init with custom class
Tab #1
Tab #2
Tab #3
Tab #4
Tab #5
Init with custom class
Tab #1
Tab #2
Tab #3
Tab #4
Tab #5